Sociálně aktivizační služba

Co je sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách?

Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením realizujeme s cílem přispět k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života a nabízenými aktivitami napomoci k obnovení, udržení a rozvoji duševních sil a schopností ve stáří. Touto aktivitou předcházíme sociálnímu vyloučení seniorů.

Jedná se o sociální službu, kterou poskytují státní i nestátní organizace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách osobám v důchodovém věku a osobám se zdravotním postižením.

Co je naší snahou a posláním při poskytování sociálně aktivizační služby?
Posláním službyje pomoc a podpora seniorů v tíživých životních situacích odstraňováním překážek a posílením jejich schopností a dovedností, které jim umožní plnohodnotný život ve společnosti. ŽOKV poskytuje programy a projekty s cílem uchovat duševní a fyzické síly seniorů, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomoci druhých.

Cíle služby:

-  podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů

-  zapojení uživatele do společenského dění

-  udržet a zachovat schopnosti a dovednosti uživatelů

-  motivovat uživatele k aktivnímu využití volného času

-  nabízení smysluplných aktivit vedoucích ke zvýšení fyzické i psychické kondice

-  minimalizovat osamělost a izolovanost uživatelů a rozšiřovat jejich sociální kompetence

 

Komu je sociálně aktivizační služba určena?


Senioři ohrožení sociálním vyloučením mladší senioři (65 – 80 let)a starší senioři (nad 80 let).

 

Služba klade zvláštní důraz na potřeby seniorů přeživších holocaust na jejich potomky, na osoby, kterým kvalitu života výrazně ovlivnily a dosud ovlivňují události spojené s obdobím druhé světové války, zejména holocaustem.

Výrazným ovlivněním je myšleno:

-  přímá a osobní zkušenost s holocaustem (nucený exil, věznění v koncentračním táboře, pobyt v ghettu, ukrývání, život pod falešnou identitou, týrání, apod.),

- přenesená zkušenost s holocaustem – osoby zasažené transgeneračním přenosem traumatu tzv. druhá generace -  potomci přeživších holocaust

- dále partneři přeživších holocaust, jejichž život je ovlivněn soužitím s jedincem s posttraumatickou stresovou poruchou

Jakou podobu má sociálně aktivizační služba na Židovské obci Karlovy Vary?

Nabízíme seniorům řadu aktivit, které mohou napomoci uspokojit jejich potřeby či zájmy. Ať už je potřebou společenský kontakt, nové poznatky, tvůrčí činnost, dobrovolnická činnost nebo řešení obtíží, jejichž  příčina může a nemusí souviset s věkem. 

Při ŽOKV v rámci ambulantní formy služby funguje v prostorech ŽOKV seniorský klub, kde mají uživatelé v rámci pravidelného programu možnost navštěvovat např. skupinové rehabilitační cvičení, tréninky paměti a počítačové kurzy pro seniory. Další aktivity jako jsou přednášky, besedy, vzdělávací kurzy, atd. pracují s myšlenkou celoživotního vzdělávání.

V případě, že uživatel nechce nebo z různých důvodů nemůže docházet do senior klubu na ŽOKV jsou mu v rámci terénní formy  služby zajištěny víše zmíněné aktivity i v jeho  domácím prostředí.

Součástí služby jsou aktivity zaměřené na životní příběhy uživatelů přeživších holocaust. V této souvislosti organizuje ŽOKV veřejné vzpomínkové akce, na jejich realizaci se podílí uživatelé - pamětníci – přeživší holocaust. V rámci služby jsou přeživším holocaust vytvářeny podmínky, aby se v případě zájmu mohli zapojit do vzdělávacích akcí s tématem holocaustu a lidských práv na školách v regionu.

Kolik se za službu platí?

Sociálně aktivizační služba zahrnuje nabídku aktivit a úkonů, které jsou základní činností služby a jsou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a jsou pro uživatele zdarma.

Základní nabídka aktivit:

  • Zájmový a kontaktní klub seniorů
  • Vzdělávací kurzy
  • Projekty zaměřené na aktivizaci seniorů
  • Jednorázové akce
  • Společenské akce
  • RHB cvičení
  • Základní sociální poradenství

Při poskytování služby respektujeme tyto zásady:

·       Individuální přístup – respektujeme individualitu každého člověka a respektujeme odlišnosti ve vyznávaných hodnotách, přesvědčeních, potřebách, víře a zvyklostech

·       Respekt a úcta k životnímu příběhu (osudu) uživatele.

·       Holistický přístup – vnímáme každého člověka jako komplexní „celistvou“ osobnost – tělo, duše a ducha s respektem, pomocí a podporou vedoucí k sociálnímu začlenění prostřednictvím naplňování bio-psycho-sociálních a duchovních potřeb

·       Tolerance a důvěra

·       Mlčenlivost a diskrétnost - Respektujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

·       S každým žadatelem o službu je jednáno ochotně, slušně a s velkým respektem k situaci, ve které se nachází, a dbáme na zachování jeho lidské důstojnosti.

·       Při plánování služby vycházíme z potřeb klientů, jejich zájmů, podporujeme jejich vlastní aktivitu při přípravě i realizaci činností

·       Vytváříme bezpečné „Místo setkávání se“, kde klienti mohou posilovat, získávat a navazovat sociální kontakty

·       Aktivitami záměrně propojujeme všechny generační skupiny s cílem zabránit jejich vyloučení z přirozené společnosti, z běžného života

·       Spolupracujeme s odborníky v různých oblastech, navazujeme partnerství s podobně zaměřenými subjekty s cílem rozvoje a zkvalitnění služeb, které poskytujeme 

 

Kontakt:

Židovská obec Karlovy Vary

Bezručova 8/1321

360 01 Karlovy Vary

 

Sociální pracovník:

Mgr. Lukáš Květoň

Tel: 602 157 370

Email: kvetonzokv@seznam.cz